PSB WATER TECH

จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า วาล์ว และอุปกรณ์ระบบประปา ตลอดจนงานติดตั้งเครื่องสูบนํ้าพร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า และงานวางท่อประปา ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มายาวนาน

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าของเรา

END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP
+

SPLIT CASE PUMP

+

VERTICAL TURBINE PUMP

+

SUBMERSIBLE PUMP

+
Emergency
Chlorine Scrubber

-

CONTROLLER

-

GENERATOR

-

นำเสนอสินค้าระบบน้ำ
และบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ผลงานของเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-928-7401-2

ติดต่อออนไลน์

ลูกค้าของเรา